Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 • Sklep internetowy Kozak Diamonds stanowi własność jednoosobowej działalności gospodarczej Jerzego Kozaka, z siedzibą przy ulicy Polnej 24, 00-630 Warszawa, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem NIP 5260052700 REGON 011055254, adres email: boutique@kozak-diamonds.pl,
  nr telefonu +48 (22) 825 93 35. 
 • Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu i określa zasady wykonywania tych umów
 • E-sklep prowadzony jest za pomocą domeny www.kozak-diamonds.pl Przedmiotem serwisu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
 • Kozak Diamonds jest podmiotem prowadzącym serwis, usługodawcą oraz sprzedawcą towarów w nim umieszczonych.
 • W celu skutecznego złożenia zamówienia w serwisie, wymagana jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 • Klient może otrzymać dostęp do regulaminu w dowolnym momencie.
   

DEFINICJE

 

 • Regulamin - niniejszy regulamin;
 • Klient – konsument nabywający Towary w sklepie www.kozak-diamonds.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Towary - wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w Serwisie. Ponieważ produkty oferowane przez Kozak Diamonds wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się minimalnie od zdjęć prezentowanych na stronie. Za wady fizyczne nowych wyrobów jubilerskich sprzedanych w Serwisie odpowiedzialna jest firma Kozak Diamonds. 
 • Umowa sprzedaży - umowa zawierana przez Klienta z właścicielem Serwisu, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumenckich.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośredni do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

PŁATNOŚCI

 

 • Użytkownik powinien zapłacić Serwisowi za zakupiony Towar w terminie 24 godzin przy wyborze przelewu tradycyjnego, przelewem elektronicznym lub w momencie odbioru towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
- Przelew bankowy na konto firmy Kozak Diamonds PKO BP 90 1020 5561 0000 3102 0010 5015
- Karta płatnicza / kredytowa
- Przy odbiorze (w sklepie)
- Płatności przelewem elektronicznym realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej sklepu.
- System PayPal

 • Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sklepu internetowego dostarczonego do właściciela Serwisu. 

 

WYSYŁKA I DOSTAWA

 

 • Towar wysyłany jest na adres podany w zamówieniu.
 • Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej.
 • Dostępne produkty zamówione przez sklep internetowy otrzymasz w ciągu 10 dni roboczych.
 • Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Zamówienia są obsługiwane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 11.00-19.00. Kozak Diamonds powierza dostarczanie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
 • Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

   

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

 • Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku zakupu towaru wykonanego na jego indywidualne i potwierdzone zamówienie.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres boutique@kozak-diamonds.pl, a towar na adres: ul. Polna 24, 00-630 Warszawa.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby odstąpić od umowy, w momencie gdy towar został już odebrany, należy pozostawić wszystkie metki i plomby zabezpieczające.
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
   

REKLAMACJE

 

 • Każda rzecz kupiona w Serwisie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży.
 • Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Kozak Diamonds ul. Polna 24, 00-630 Warszawa
 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej bądź elektronicznej przesyłając niezbędne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres: Kozak Diamonds ul. Polna 24, 00-630 Warszawa lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: boutique@kozak-diamonds.pl. W wiadomości należy podać datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail.
 • Rozpatrzenie reklamacji następuje nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
 • W przypadku uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając Towar.
 • Reklamacje związane z działaniem Serwisu należy składać drogą elektroniczną  na adres mailowy boutique@kozak-diamonds.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym stosuje się prawo polskie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.
 • Każdy klient ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu.